Santuokos registravimas ambasadoje

Sukurta 2014.12.08

Santuokos ambasadose yra registruojamos tik tuo atveju, jei norintieji susituokti abu yra Lietuvos Respublikos piliečiai bei abu yra deklaravę išvykimą iš Lietuvos.

Norintieji susituokti ambasadai asmeniškai paduoda nustatytos formos prašymą. Santuokos registravimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai ambasadoje gaunamas prašymas su visais reikiamais dokumentais.

Prašyme pareiškėjai parašais turi patvirtinti, kad prašymo blanke jų nurodyti duomenys yra teisingi ir yra įvykdytos visos Civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose numatytos santuokos sudarymo sąlygos, taip pat nurodyti, kelintą kartą kiekvienas iš jų tuokiasi ir kiek turi vaikų.

Prašymas įregistruoti santuoką netenka galios, jeigu bent vienas asmenų, padavusių prašymą, nustatytu laiku be svarbių priežasčių neatvyksta įregistruoti santuokos arba prašymas atsiimamas.

Norintieji susituokti kartu su prašymu įregistruoti santuoką pateikia:

  • savo gimimo liudijimus; 
  • asmens tapatybės dokumentus;
  • ištuoktas asmuo taip pat pateikia ištuokos liudijimą arba ištuokos liudijimą atstojantį dokumentą, o našlys – buvusio sutuoktinio mirties liudijimą arba mirties liudijimą atstojantį dokumentą;
  • sumoka 115 eurų konsulinį mokestį už santuokos registravimą ir santuokos liudijimo išdavimą.

Santuokos registravimo laikas paskiriamas susitarus su susituokiančiaisiais vadovaujantis žemiau nurodytais terminais.

Prašymo įregistruoti santuoką padavimo faktas skelbiamas viešai ambasados interneto svetainėje ne vėliau kaip dvi savaitės iki santuokos registravimo dienos. Skelbime nurodomi ketinančių susituokti asmenų vardai, pavardės, gimimo datos, būsimos santuokos registravimo data ir laikas. Konsulinis pareigūnas, priėmęs prašymą, informuoja pareiškėjus apie prašymo įregistruoti santuoką padavimo fakto viešą paskelbimą.

Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos, dalyvaujant patiems susituokiantiesiems ir dviem liudytojams. Konsulinis pareigūnas, susituokiantiesiems prašant ir esant svarbioms priežastims (nėštumas, sunki liga, vaiko gimimas, jūreivio išplaukimas į jūrą ar kario išvykimas į oficialią karinę misiją užsienyje ilgesniam kaip 3 mėnesių laikui, asmens išvykimas į diplomatinę tarnybą), turi teisę registruoti santuoką nepraėjus vienam mėnesiui, tačiau ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo prašymo padavimo dienos. Tokiu atveju susituokti pageidaujantys asmenys turi pateikti atitinkamos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį. Čia nurodyti užsienio valstybėse išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille).

Šiame punkte nustatyti terminai skaičiuojami vadovaujantis taisyklėmis, nustatytomis Civilinio kodekso 1.118–1.121 straipsniuose.

Santuoka registruojama įrašant santuokos įrašą ir išduodant santuokos liudijimą.

Pavardės sutuoktiniams suteikiamos vadovaujantis Civilinio kodekso 3.31 straipsniu.

Atkreipiame dėmesį, kad jei išduotą santuokos liudijimą norėsite pateikti užsienio valstybių institucijoms, pvz., Suomijos magistratams dėl įrašo gyventojų registre apie pasikeitusią šeiminę padėtį,  lietuviškas santuokos liudijimas, vadovaujantis 1961 m. Hagos konvencija,  turės būti patvirtintas pažyma (Apostille), kuri tvirtinama Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente Vilniuje, arba dokumentus galite pateikti per ambasadą.

Taip pat norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad nuo 2008 m. liepos 1 d. įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro bendru įsakymu patvirtintame Civilinės būklės registravimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos apraše nėra numatytas iškilmingos ceremonijos organizavimas, tačiau ambasada pagal savo galimybes pasistengs sukurti šventinę nuotaiką. 

Norintiems savo santuoką registruoti Lietuvos ambasadoje Suomijoje maloniai rekomenduojame gerokai iš anksto susisiekti su ambasada dėl kitų su santuokos registravimu susijusių formalumų bei praktinių klausimų.

Naujienlaiškio prenumerata