Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2020.11.23 11:11

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau AGP) – asmens kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento ir yra skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką.

AGP išduodamas:

 • Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
 • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
 • buvimo valstybėje gimusiems vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento (toliau – užsienio valstybėje gimęs vaikas);
 • užsienio valstybės piliečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ar Europos Sąjungos teisės aktais. 

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų.

Prašant išduoti AGP, ambasados konsuliniam skyriui turi būti pateikti šie dokumentai:

Prašant išduoti AGP užsienio valstybėje gimusiam vaikui (t.y. kai buvimo valstybėje gimusiems vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, dar nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento), ambasados konsuliniam skyriui turi būti pateikti šie dokumentai:

 • tvarkingai ir tiksliai, lietuviškais rašmenimis užpildytas prašymas;
 • dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios vaiko amžių;
 • vaiko tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys asmens dokumentai;
 • Lietuvos Respublikos institucijų išduotas gimimo liudijimas (arba gimimo išrašas) arba legalizuotas arba patvirtintas pažyma („Apostille“) užsienio valstybės institucijų išduotas gimimo liudijimas (jei Suomijoje: išduotas gimimo liudijimas su pridėta ES daugiakalbe standartine dokumento forma, skirta Lietuvai (suom. Syntymätodistus ja EU monikielinen vakiolomake Liettuaan)), jei Lietuvos Respublikos duomenų bazėse nėra asmens duomenų apie vaiką
 • konsulinis mokestis.

SVARBU:

Kadangi AGP yra skirtas tik vykti į Lietuvos Respubliką, vėliau siekiant su vaiku išvykti iš Lietuvos, Lietuvos Respublikoje būtina kreiptis dėl asmens tapatybės dokumento, galiojančio kelionėms į užsienio valstybes, išdavimo vaikui.

Dėl AGP išdavimo vaikui iki 18 m. kreipiasi vienas iš jo tėvų. Kreipiantis dėl AGP išdavimo vaikui iki 1 m. amžiaus vaiko į ambasadą atvežti nereikia. Pateikiant prašymą išduoti AGP vaikui nuo 1 m. iki 18 m. kartu su vienu iš tėvų į ambasadą turi atvykti ir jis pats.

Dokumentų AGP gauti pateikimas, sprendimo priėmimas ir atsiėmimas:

 • Dokumentai pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės. 
 • Dokumentai yra pateikiami asmeniškai atvykstant į konsulinę įstaigą arba siunčiami paštu arba faksu, arba nuskenuoti elektroniniu paštu. Pateikus dokumentų kopijas, iki AGP atsiėmimo turi būti pateikti ir dokumentų originalai. Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiam vaikui pateikia ir prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.
 • Sutikrinus duomenis ir nustačius asmens tapatybę ir pilietybę, sprendimas dėl AGP išdavimo priimamas ir AGP išduodamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Jei dokumentai pateikiami ambasadoje asmeniškai, AGP paprastai išduodamas tą pačią dieną.
 • Pareiškėjas išduotą AGP atsiima ambasadoje asmeniškai. AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo.

Naujienlaiškio prenumerata